KARST EDGE GUIDEBOOK: from Northern Adriatic to Vipava valley
Edition: 2019
Number of pages: 432
Crags: 20
Routes: 2600+

Crags: MIŠJA PEČ, OSP - BANJE in BABNA, OSP - LUKNJA, OSP - BIG WALL, ČRNI KAL, ČRNOTIČE, RISNIK, VIPAVA, VIPAVSKA BELA, VITOVLJE, LIJAK, DOLGE NJIVE, NAPOLEONICA, SANTA CROCE, COSTIERA, AURISINA, GROTTA KATERINA, SISTIANA, DOBERDO, VAL ROSANDRA.
VODNIK KRAŠKI ROB: od severnega Jadrana do Vipavske doline
Leto izida: 2019
Št. strani: 432
Plezališč: 20
Smeri: 2600+

Plezališča: MIŠJA PEČ, OSP - BANJE in BABNA, OSP - LUKNJA, OSP - BIG WALL, ČRNI KAL, ČRNOTIČE, RISNIK, VIPAVA, VIPAVSKA BELA, VITOVLJE, LIJAK, DOLGE NJIVE, NAPOLEONICA, SANTA CROCE, COSTIERA, AURISINA, GROTTA KATERINA, SISTIANA, DOBERDO, VAL ROSANDRA.
Kraški MAP
In March 2019, a new edition of guidebook for Karst edge was published. This time it's even larger and richer, with additional areas of Vipava and Gorizia with crags Vipava, Vipavska Bela, Dolge Njive, Lijak and bouldering spot Vitovlje. As always, we try to make each edition better and more useful. The new guidebook now has 20 crags and over 2600 routes in Slovenia and Italy. All other crags have been updated, freshly photographed and checked: Osp and Mišja peč, Črni Kal, Črnotiče and Risnik in Slovenia and Napoleonica, Santa Croce, Costiera, Aurisina, Grotta Katerina, Sistiana, Doberdo and Val Rosandra in Italy.
The guidebook now has a more durable cover with useful ribbon, which will come useful, as the book has grown to 432 pages. Anyone who feels the book is too heavy to carry under the crag, will surely appreciate that the price includes a free of charge Vertical Life app, with which you will get all the crags in the book on your mobile phone. As you’re already used by now, the guidebook precisely, informatively and with a pinch of humor covers all the crags in the region, with updated grades and lines of routes, out of which everyone is marked on photo topo, often from multiple angles. Guidebook combines panoramic-drone shots from afar with super practical DOFAP photos from under the wall, which is the situation you will see as a climber, seeking your route.
The book also has lots of informative texts about history, gastronomy and nature, along with climbing tips, interviews with prominent climbers and funny stories to pass the time. It’s all completed by many great photos and ticklists of routes at the end. And let’s not forget about the rest day section with tips what you should see and experience when you’re not climbing. The new layout will please people with poorer eyesight, as the fonts are much bigger, as well as the intro page and photo topos. The crag description has some useful icons, followed by overview of the weather conditions, style of climbing, comfort for children and safety and suitability of the crag with tips for different levels of climbers. Sometimes there’s some space left for a historical tidbit or anecdote. All the routes on the photo topos are color coded by grade for easier use.
The guidebook is fully bilingual, in Slovene and English, with shorter translations to German, Italian, Croatian and French. By buying this topo you will also support the non-profit fund to rebolt the routes, Project OSP, whom we contribute to. After just a few visits of the crags in the topo you surely won’t regret, that you spent your hard-earned money for this most complete encyclopedia of climbing on the Karst edge and wider. Big thanks also goes to all current users of our topos, who with your support enable us to build this vision, to benefit climbers, the area and everyone who shares it.
Marca 2019 je izšla nova edicija vodnika po Kraškem robu, tokrat še bogatejša in obsežnejša, saj se območju pridružujeta Vipavska in Goriška regija s plezališči Vipava, Vipavska Bela, Dolge Njive, Lijak in bolderiščem Vitovlje. Kot vedno se trudimo vsako izdajo izboljšati in dvigniti na še nekoliko višji nivo. Novi vodnik tako sedaj obsega že 20 plezališč in preko 2600 smeri v Sloveniji in Italiji. Posodobljena, na novo poslikana in preverjena so bila tudi vsa ostala plezališča: Osp in Mišja peč, Črni Kal, Črnotiče in Risnik na slovenski ter Napoleonica, Santa Croce, Costiera, Aurisina, Grotta Katerina, Sistiana, Doberdo in Val Rosandra na italijanski strani.
Vodnik je oblečen v bolj trpežno platnico s priročnim trakcem, ki bo prišel prav, saj se je zredil že na poštenih 432 strani. Vsem, ki se zadeva zdi pretežka za tovorjenje pod steno pa bo gotovo všeč, da je v ceno vodnika brezplačno vključena tudi aplikacija Vertical Life, s katero na vašem mobilniku dobite dostop do vseh plezališč v knjigi. Kot ste že vajeni, vodnik natančno, zabavno in informativno pokriva vsa plezališča v regiji, s posodobljenimi ocenami in linijami smeri, od katerih je vsaka označena na foto skici, pogosto iz več kotov. Vodnik kombinira panoramske-drone fotografije od daleč z izjemno praktičnimi DOFAP fotografijami pogleda izpod stene, kar je situacija, ki jo kot plezalec tudi vidite, ko iščete smer.
Vsebini je dodanih tudi veliko informativnih tekstov o zgodovini, kulinariki in naravi, pa plezalski nasveti, intervjuji s pomembnimi plezalci ter kakšna zabavna zgodba za prosti čas. Vse skupaj dopolnjuje kopica odličnih fotografij in na koncu priročen seznam smeri po plezališčih, ne smemo pa pozabiti tudi na rest day odsek z namigi, kaj se vam splača obiskati in pogledati, ko ne plezate. V prenovljeni zasnovi bodo na svoj račun prišli tisti s slabšim vidom, saj je pisava občutno zrasla, kot tudi predstavitvena stran in fotografije sten. Opis plezališča je poleg praktičnih ikon razdeljen na pregled vremenskih razmer, stila plezanja, udobja za otroke in varnost ter primernost plezališča z namigi za posamezne nivoje plezalcev, včasih pa ostane kaj prostora tudi za kak zgodovinski utrinek ali anekdoto. Vse smeri na skicah so za lažjo uporabo barvno kodirane po ocenah.
Vodnik je v celoti dvojezičen, v slovenščini in angleščini, s kratkimi prevodi v nemščino, italijanščino, hrvaščino in francoščino. Z nakupom podprete tudi sklad za preopremljanje OSP, katerega zaveznik smo. Po le nekaj obiskih plezališč iz vodnika vam gotovo ne bo žal, da ste svoje težko prigarane evre vložili v to najpopolnejšo enciklopedijo plezanja po Kraškem robu in širše. Vsem dosedanjim uporabnikom pa gre zahvala, da nam s svojo podporo omogočate, da gradimo vizijo vodnika še naprej v korist plezalcev, območja in vseh, ki si delimo Kraški rob.